Firma: SOLVERA GAWEL TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA

Siedziba i adres: Łąka 260E, 36-004 Łąka

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 433000

Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5170282359

Kapitał zakładowy: 24.027.000,00 złotych (wpłacony w całości)

Komunikat spółki z dnia 19.10.2020

Zarząd SOLVERA GAWEL TECHNOLOGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łące, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, Łąka 260E, 36-004 Łąka.

Niniejsze wezwanie jest 2 z 5.

Komunikat spółki z dnia 01.10.2020

Zarząd SOLVERA GAWEL TECHNOLOGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łące, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, Łąka 260E, 36-004 Łąka.

Niniejsze wezwanie jest 1 z 5.

Formularz Biznesowy

polski