System Jakości

Laboratorium Centrum Badawczo Rozwojowego ma wdrożony funkcjonujący system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” oraz posiada kompetencje techniczne do wykonywania badań określonych w akredytacji AB 1615 potwierdzone przez Polskie Centrum Akredytacji.

Podstawowym celem działalności Laboratorium jest zapewnienie wysokiego poziomu realizowanych usług badawczych, prowadzonych zgodnie z najlepszymi praktykami, standardami, procedurami badawczymi, gwarantujących spełnienie wymagań Klientów.


 

Laboratorium realizuje cele poprzez utrzymanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Laboratorium zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz z aktualnymi wymaganiami PCA dotyczącymi laboratoriów badawczych; identyfikowanie i eliminowanie słabych stron przebiegu procesów w Laboratorium poprzez systematyczne audity oraz identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka; zachowanie integralności systemu zarządzania, w szczególności podczas planowania i wdrażania zmian.

Laboratorium w swej działalności zapewnia bezwzględne przestrzeganie zasad zachowania praw własności Klientów i poufności badań i dokłada wszelkich starań, aby ta działalność była zorganizowana i zarządzana w sposób zapewniający jej bezstronność.

Informacje dla Klientów odnośnie składania skarg

Laboratorium Centrum Badawczo Rozwojowego podczas wykonywania zleconych przez Klienta badań ściśle z nim współpracuje i dotrzymuje warunków umowy. Laboratorium każdorazowo dokonuje z Klientem uzgodnień dotyczących zakresu badań, jak również zapewnia realizację badań metodami gwarantującymi rzetelność i obiektywność wyników. Laboratorium zawsze dokonuje przeglądu możliwości wywiązania się ze zlecenia przed jego przyjęciem oraz zapewnia Klienta o poufności badań na każdym etapie ich realizacji. Klient ma zawsze możliwość złożenia skargi na Laboratorium.

Laboratorium Centrum Badawczo Rozwojowego przyjmuje zasadę, że Klient lub inna strona składająca skargę kieruje się zawsze uzasadnioną i obiektywną podstawą do jej złożenia. Laboratorium rozpatruje wszystkie pisemne skargi otrzymywane od Klientów lub stron trzecich. Klient ma prawo złożyć skargę na piśmie lub na adres: laboratorium@solvera.pl

Skargi rozpatrywane są zgodnie z ustanowioną w Laboratorium procedurą PO-01 i wg zasad określonych w załączniku Z-01/PO-01 Skargi i reklamacje .

 
 

polski